Dzień dobry we Wrocławiu odc. 70

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
В новому епізоді ви почуєте про те, що зміниться після дії новелізації закону про іноземців🏛️ Поговоримо з Юрієм Токаром - Генеральним Консулом України у Вроцлаві🇺🇦 На сам кінець ми розкажемо про Великий Оркестр Святкової Допомоги ❤️🏥

W nowym odcinku programu powiemy o tym, co się zmieni po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach 🏛️ Porozmawiamy z Konsulem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu – Yuriem Tokarem🇺🇦 Na sam koniec powiemy, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 🏥❤️

NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH WCHODZI W ŻYCIE

Від 29 січня починає діяти новий закон про іноземців. Завдяки йому спроститься ю легалізаційна система в Польщі , що допоможе майже 30000 тисячам мешканцям нижньої сілезії швидше отримати довгоочікувана карти перебування.

Nowa ustawa o cudzoziemcach wchodzi w życie 29 stycznia. Dzięki niej uproszczony zostanie system legalizacji w Polsce, co pomoże prawie 30 tysiącom mieszkańców Dolnego Śląska szybciej uzyskać wyczekiwaną kartę pobytu.

Фактично з набуттям чинності змін до закону ми матимемо три окремі правові системи.

Faktycznie z wejściem w życie nowelizacji ustawy będziemy mieć trzy odrębne systemy prawne.

Dla tych osób, które już długo oczekują na wydanie zezwolenia ustawodawca przewiduje abolicje. Osoby, które ubiegają się o zezwolenie na pobyt i pracę, a wniosek złożyły przed 1 stycznia 2021 roku będą miały wydane decyzje w trybie uproszczonym – mówi Wojciech Partyka, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywateli i Cudzoziemców DUW.

Закон передбачає амністію для тих, хто довго чекає на дозвіл. Особи, які подали заяву на отримання посвідки на проживання та роботу до 1 січня 2021 року, будуть виносити рішення в спрощеному порядку – каже Войцех Партика, заступник директора Департаменту Громадян та Іноземців.

Провадження у справах, у яких подано заяви про тимчасове проживання та роботу з 1 січня 2021 року по 29 січня 2022 року, проводитиметься згідно зі старими умовами. Так само, як і всі попередні заяви, що мають інші цілі проживання, на приклад, заяви на проживання студентів або возз’єднання сім’ї. З іншого боку, нові зміни мають спростити систему видачі дозволів на легалізацію перебування та роботи. Дозволи на роботу для іноземців можуть бути надані на термін до 24 місяців.

Na dotychczasowych przepisach będą prowadzone postępowania w tych sprawach, w których wnioski na pobyt czasowy i pracę zostały złożone od 1 stycznia 2021 roku do 29 stycznia 2022 roku. A także wszystkie wcześniejsze wnioski co do innych celów pobytowych, na przykład wnioski ze względu na pobyt studentów lub połączenie z rodziną. Natomiast ten nowy typ ustawy ma uprościć system wydawania pozwoleń na legalizację pobytu i pracy. Oświadczenia na pracę dla cudzoziemców mogą być wydawane do 24 miesięcy.

Będziemy mieli wymógł posiadania minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc nawet jeżeli będziemy pracować na pół etatu to brutto będziemy musieli zarabiać 3010 złotych. A przy zezwoleniach na pobyt czasowy czy pracę nie będzie wymogiem formalnym przedstawienie miejsca zamieszkania – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Мігранти повинні мати мінімальну заробітну плату, тож навіть якщо вони працюють неповний робочий день, то повинні будуть заробляти 3010 злотих брутто. У випадку дозволу на тимчасове проживання або роботу, повідомляти про місце проживання не буде формальною вимогою – розповідає Бартломєй Потоцький, голова Інституту прав мігрантів.

Jednak na którymś z etapów wojewoda może zapytać o tym, gdzie mieszkamy. Jedynym załącznikiem do wniosków jednolitych o pobyt i pracę będzie załącznik nr 1 wypełniany przez pracodawcę.

Однак на певному етапі легалізації воєвода може запитати про те, де саме ми проживаємо. Також єдиним вимаганим додатком до заяв про легалізацію проживання та роботи буде додаток № 1, який заповнює роботодавець.

ROZMOWA Z KONSULEM GENERALNYM UKRAINY WE WROCŁAWIU

1. Як стають генеральним Консулом?

У кожного свій особливий особистий шлях. Що стосується мене, я людина? Яка з 1998 року працює в структурі Міністерства Закордонних Справ України і пройшов шлях до Генерального консула фактично з самого низу. Всі щаблі пройдено чесно, можна побачити це в моїй біографії. Початок роботи в Міністерстві Закордонних Справ, потім перше закордонне призначення з політичних питань я був відповідальний у Посольстві України в Великій Британії. Потім після Британії у нас така процедура, що 3-4 роки особа працює за кордоном 2-3 роки в Україні, тому весь час іде така ротація. На третій посаді я був відповідальний за двосторонні відносини України з Польщею і після того завдяки довгим розмовам з тодішнім Послом України у Польщі – Олександром Моциком, який мене переконав спробувати консульську службу, таким чином я став консулом у Любліні. Робота у Любліні зайняла два роки, потім мене було переведено на посаду керівника Консульського відділу у Варшаві при Посольстві україни в Республіці Польща. Знову ж таки далі кар’єрний крок це повернення до Києва на два роки і робота у Вашингтоні керівником консульського відділу Посольства України у Вашингтоні. Знову ж таки після двох років роботи у Києві мене призначили на цю посаду Генерального Консула України у Вроцлаві.

Jak staje się Konsulem Generalnym?

Każdy ma swoją osobistą ścieżkę. Jestem człowiekiem, który od 1998 roku pracuje w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i z dołu przeszedłem na stanowisko Konsula Generalnego. Wszystkie moje kroki były uczciwie, widać to w mojej biografii. Rozpocząłem pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, potem pierwsze zagraniczne stanowisko w sprawach politycznych objąłem w Ambasadzie Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Potem mamy taką procedurę, że człowiek pracuje za granicą 3-4 lata, 2-3 lata w Ukrainie, dlatego cały czas jest taka rotacja. Na trzecim stanowisku odpowiadałem za dwustronne relacje Ukrainy z Polską, a następnie dzięki długim rozmowom z ówczesnym ambasadorem Ukrainy w Polsce – Ołeksandrem Motsykiem, który przekonał mnie do spróbowania służby konsularnej, zostałem konsulem w Lublinie. Dwa lata zajęła mi praca w Lublinie, następnie zostałem przeniesiony na stanowisko kierownika Wydziału Konsularnego w Warszawie w Ambasadzie Ukrainy w RP. Kolejnym krokiem w mojej karierze był powrót do Kijowa na dwa lata i praca w Waszyngtonie, jako szef wydziału konsularnego Ambasady Ukrainy w Waszyngtonie. Ponownie, po dwóch latach pracy w Kijowie, zostałem mianowany Konsulem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu.

2. Що входить в обовязки Генерального консула?

Наше Генеральне Консульство України у Вроцлаві буде покривати чотири воєводства, тобто воно буде одне з найбільших і досить потужних Генеральних консульств. Наша діяльність не буде обмежуватися виключно консульськими діями, тому воно й називається Генеральним Консульством, оскільки ми так само будемо працювати над розвитком економічних відносин, культурних відносин, гуманітарних відносин. Окремий наголос буде робитися на розвитку міжрегіонального співробітництва, тобто це в певній мірі ті самі завдання що стоять перед Посольством, тільки в більш регіональному рівні.

Jakie są obowiązki Konsula Generalnego?

Nasz Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu będzie obejmował cztery województwa, czyli będzie jednym z największych i najpotężniejszych Konsulatów Generalnych. Nasze działania nie ograniczą się do czynności konsularnych, dlatego nazywa się to Konsulatem Generalnym, ponieważ będziemy też pracować nad rozwojem stosunków gospodarczych, kulturalnych, humanitarnych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój współpracy międzyregionalnej, tzn. są to do pewnego stopnia te same zadania, co te stojące przed Ambasadą, tylko na poziomie bardziej regionalnym.

3. З якими питаннями громадяни України можуть звертатися до Генерального Консульства у Вроцлаві?

Тут є чітко визначені Віденською Конвенцією про Консульські Зносини і так само Консульським статутом України завдання, які ми можемо робити. Зрозуміло, що зараз найбільш популярні, затребувані для наших громадян за кордоном це паспорти і підкреслюємо, що ми можемо оформлювати виключно паспорт громадянина України для виїзду за кордон. З внутрішніми паспортами ми не можемо працювати. Наступне це нотаріальні дії, надання людьми нових довіреностей на представлення інтересів в Україні Це й нотаріальні заяви, спадщина, вивіз дітей за кордон, зняття з реєстрації – це нотаріальні заяви. Так само ми можемо посвідчувати копії, якщо комусь потрібно. Це друга важлива складова роботи на консульському напрямку. Далі всім відомий і болісний консульський облік громадян, тобто ми ведемо консульський облік і сподіваємося, що найближчим часом ми вийдемо на цю консульську дію. Також реєстрація громадянином України. Нещодавно консульство почало свою роботу у тестовому режимі і прийняли рішення, що першому громадянину ми подаруємо вишиванку. Це перша дитина, яка була у нас зареєстрована громадянином України. З одного боку нам дуже приємно, що наші громадяни реєструють дітей громадянами України і є такий вислів „proud be Ukrainian”, тобто щасливі що є українціями. Це важливо для нас!

Z jakimi pytaniami obywatele Ukrainy mogą zawracać się do Konsulatu Generalnego we Wrocławiu?

Są to zadania, które są jasno określone w Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i Statucie Konsularnym Ukrainy. Obecnie najpopularniejszymi są zadania związane z paszportami dla naszych obywateli za granicą. Podkreślamy, że paszport obywatela Ukrainy możemy wystawić tylko na wyjazd za granicę. Nie możemy pracować z paszportami wewnętrznymi. Kolejna sprawa to akty notarialne, dające ludziom nowe pełnomocnictwa do reprezentowania interesów w Ukrainie. Są to zeznania notarialne, spadki, wywóz dzieci za granicę, wyrejestrowanie – to są zeznania notarialne. Możemy również poświadczyć kopie, jeśli ktoś ich potrzebuje. To drugi ważny element pracy konsularnej. Wszyscy wiedzą o konsularnej rejestracji obywateli, czyli prowadzimy ewidencję konsularną i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli to robić. Również rejestracja, jako obywatel Ukrainy. Niedawno konsulat rozpoczął pracę w trybie testowym i zdecydował, że damy pierwszemu obywatelowi wyszywaną koszulę. To pierwsze dziecko zarejestrowane u nas jako obywatel Ukrainy. Bardzo się cieszymy, że nasi obywatele rejestrują dzieci, jako obywatele Ukrainy i jest takie określenie „proud be Ukrainian”, czyli szczęśliwi, że są Ukraińcami. To dla nas ważne!

4. Ви сказали, що зараз консульство функціонує в тестовому режимі, тож коли воно буде функціонувати повноцінно, що для цього потрібно?

Тестовий режим, тобто ми зараз обмежили дії, які ми фактично можемо вчиняти. Це нотаріат, громадянство і витребування документів з України, натомість наступні всі наші дії зав’язані на роботі з персональними даними, основний це консульський облік і паспортні питання, тому для цього нам треба підключити спеціальний модуль, який буде на прямому зв’язку з міністерством закордонних справ, тоді здійснюється шифрований обмін інформацією. Цей модуль зараз ми запускаємо і працюємо над цим питанням. З нашого боку вже зробленні всі потрібні кроки. З дня на день ми цей модуль запустимо, трішки його потестуємо, чи він нормально працює чи немає ніяких збоїв. В ідеалі було б, якщо б ми запустили цей модуль вже 1 лютого і сподіваюсь, що в нас це вийде.

Powiedział Pan, że obecnie konsulat działa w trybie testowym, więc kiedy będzie w pełni sprawny, co jest do tego potrzebne?

Tryb testowy, to znaczy ograniczyliśmy działania, które możemy wykonywać. Udzielamy teraz notariat, obywatelstwo i pobieranie dokumentów z Ukrainy, ale wszystkie nasze kolejne działania są związane z pracą z danymi osobowymi, główne to sprawy ewidencji konsularnej i paszportowej, więc musimy podłączyć specjalny moduł, który będzie miał bezpośredni kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a następnie nastąpi zaszyfrowana wymiana informacji. Obecnie uruchamiamy ten moduł i pracujemy nad tym problemem. Podjęliśmy już wszystkie niezbędne kroki. Z dnia na dzień będziemy uruchamiać ten moduł, trochę go testować, czy działa poprawnie, czy nie ma awarii. Idealnie byłoby, gdybyśmy uruchomili ten moduł 1 lutego i mam nadzieję, że nam się uda.

5. Як люди можуть записатися на прийом до Генерального консульства у Вроцлаві?

Генеральне консульство у Вроцлаві, як і всі дипломатичні установи буде приймати громадян виключно на підставі онлайн черги.Міністерством закордонних справ було розроблено спеціальний модуль, програмне забезпечення. Консули мають можливість регулювати в міру своїх спроможностей те, скільки людей у день можемо обробити і таким чином буде визначатися кількість людей, які в день можуть звернутися. Звичайно ми залишаємо можливість для громадян звернутися до Генерального Консульства у надзвичайних ситуаціях, ми це закладаємо у наш графік роботи.

Jak można umówić się na wizytę w Konsulacie Generalnym we Wrocławiu?

Konsulat Generalny we Wrocławiu, podobnie jak wszystkie placówki dyplomatyczne, będzie przyjmował obywateli wyłącznie na podstawie kolejki on-line. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało specjalny moduł i oprogramowanie. Konsulowie mają możliwość dostosowania się do tego, ile osób dziennie możemy obsłużyć, a to określi liczbę osób, które mogą złożyć wniosek w ciągu dnia. Oczywiście pozostawiamy obywatelom możliwość kontaktu z Konsulatem Generalnym w nagłych wypadkach, uwzględniamy to w naszym harmonogramie pracy.

6. Що робити в ситуації, коли хтось загубив документи, як діяти?

На жаль така ситуація є досить поширена за кордоном, в тому числі в Республіці Польща. В такій ситуації є чітко передбачений алгоритм дій, тому ми знаємо, що робити. А громадянам ми радимо в першу чергу мати на електронній пошті збережену копію закордонного паспорта. Перед тим, як його губити, будь ласка, збережіть його десь, щоб ви мали до нього доступ в електронній формі. Нас цікавить тільки перша сторінка з персональними даними, де є номер паспорта, прізвище, ім’я. Далі нас вже не цікавить. Після того, як особа виявила цю драматичну новину потрібно в першу чергу, якщо вона вже впевнена, що цей паспорт ніде вже не знайдеться, тоді одразу треба йти до поліції і зголошувати втрату паспортного документу. Поліція зазвичай видає підтвердження того, що особа звернулася, тоді запрошуємо до нас з цією довідкою з поліції і копією паспорта. Другий варіант, теж має право на існування. Інколи люди знаходять цей паспорт і в першу чергу відправляють його в поліцію, поліція потім пересилає нам ці паспорта. Буває що проходить 2-3 тижня і людині вже не треба оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, тому що паспорт знайшовся. Знову ж таки проблема в тому, що коли особа зголосила, що вона втратила цей паспорт, він вже по всіх базах фігурує, як втрачений. Користуватися ним вже дуже не рекомендується, тому що можна на робити собі проблем.

Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś zgubił dokumenty, jak postępować?

Niestety taka sytuacja jest dość powszechna za granicą, w tym w RP. W takiej sytuacji istnieje określony algorytm działania, więc wiemy, co robić. Obywatelom radzimy przede wszystkim mieć zapisaną kopię paszportu na e-mail. Zanim go zgubisz, zapisz go gdzieś, aby mieć do niego dostęp drogą elektroniczną. Interesuje nas tylko pierwsza strona z danymi osobowymi, na której znajduje się numer paszportu, nazwisko, imię. Pozostałe nas nie interesują. Po tym, jak człowiek odkryje tę dramatyczną wiadomość, po pierwsze, jeśli jest już pewien, że nigdzie tego paszportu nie znajdzie, powinien natychmiast udać się na policję i zgłosić zagubienie dokumentu paszportowego. Policja zazwyczaj wystawia potwierdzenie, że dana osoba złożyła wniosek, wtedy zapraszamy z tym zaświadczeniem z policji i kopią paszportu. Druga opcja również ma prawo istnieć. Czasami ludzie znajdują ten paszport i najpierw wysyłają go na policję, potem policja wysyła nam te paszporty. Zdarza się, że mijają 2-3 tygodnie i dana osoba nie musi już wyrabiać oświadczenia na powrót w Ukrainę, bo paszport został znaleziony. Znowu problem polega na tym, że kiedy osoba deklaruje, że zgubiła ten paszport, w każdym systemie uznawany jest za utracony. Nie zaleca się już go używać, ponieważ to może spowodować problemy.

7. Які у вас плани на майбутнє, що орім нотаріальних і консулярних дій ви плануєте робити в найближчі роки?

На даний час пріоритет номер один це запустити цю машину, яка почне працювати. Признаюсь чесно в ідеалі я би бачив, щоб Генеральне Консульство могло обробляти сто звернень громадян в день і будемо старатися, щоб ми на цю цифру виходили. Якщо ми це запускаємо, так як ми працюємо на чотири воєводства, то найближчим часом планую поїхати у великопольське воєводство, опольське воєводство, в Зелену Гуру. Будемо знайомитися з регіональним керівництвом тих воєводств і опрацьовувати ідеї і ініціативи, щодо заходів в економічній, культурній, гуманітарній сферах, щоб розвивати це співробітництво.

Jakie plany ma pan co do funkcjonowania konsulatu, oprócz czynności notarialnych i konsularnych?

Obecnie priorytetem numer jeden jest uruchomienie tej maszyny, która zacznie działać. Szczerze mówiąc, idealnie byłoby, gdyby Konsulat Generalny mógł rozpatrywać sto wniosków dziennie, a my postaramy się osiągnąć tę liczbę. Jeśli to uruchamiamy, bo pracujemy dla czterech województw, to w najbliższym czasie planuję pojechać do województwa Wielkopolskiego, Opolskiego, do Zielonej Góry, żeby zapoznamy się z władzami regionalnymi tych województw oraz wypracujemy pomysły i inicjatywy dotyczące działań w sferze gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej dla rozwoju tej współpracy.

CZYM JEST WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY?

WOŚP, або Великий оркестр святкової допомоги, це польська фундація, метою якої є діяльність у сфері охорони здоров’я. Ця ціль досягається за рахунок кінцевих зборів, які найчастіше відбуваються під кінець січня. Після зібрані кошти йдуть на закупівлю обладнання для лікарень по всій Польщі.

WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to polska fundacja, której celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Cel ten realizowany jest poprzez zbiórki finałowe, zakup sprzętu do szpitali w całej Polsce.

Фонд найчастіше асоціюють із січневим громадським збором коштів під назвою фінал «Великого оркестру святкової допомоги», цього року він припадає на 30 січня. Кошти будуть спрямовані на лікування порушень зору у дітей, тому гасло акції 2022 року звучить «Подивитися очима».

Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP, w tym roku przypada on 30 stycznia. Pieniądze zebrane w tym roku będą przeznaczone na leczenie wad wzroku u dzieci, dlatego głównym hasłem kampanii jest „przejrzyj na oczy”.

Wzrok to jest jeden z naszych najważniejszych zmysłów, o który musimy dbać i najprawdopodobniej zwiększy to też możliwość wykonywania badań profilaktycznych przesiewowych dzięki dofinansowaniu, które otrzymamy od WOŚP. Jako oddział okulistyczny operacyjny borykamy się z różnymi problemami związanymi z przeprowadzaniem zabiegów operacyjnych związanych z dostępnością sprzętu, w naszym przepadku nie tylko diagnostycznego, ale również chirurgicznego, więc to nam da szansę na nowe otwarcie – mówi dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, ordynatorka Oddziału Okulistyki Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Зір — один з найважливіших органів чуття, про яке ми повинні подбати. Фінансування, яке ми отримаємо від Великого оркестру святкової допомоги збільшить можливість проведення профілактичних скринінгових тестів. Як діюче офтальмологічне відділення, ми боремося з різними проблемами, пов’язаними з браком обладнання для виконанням хірургічних втручань, при цьому не лише діагностичного, а й хірургічного, тому це дасть нам шанс на нове відкриття – mówi dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, ordynatorka Oddziału Okulistyki Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Обладнання з наклейками у вигляді червоного серця, яке є своєрідним символом Великого оркестру святкової допомоги, можна побачити у багатьох лікарнях Вроцлава та Польщі. Спеціальні маленькі банки з написом WOŚP, в які можна вкинути злотий, знаходяться в багатьох продуктових магазинах. На цілі акції роводяться і інтернет-аукціони, наприклад, цього року з аукціону продається ідентичний автомобіль, до того, яким користувався президент благодійного фонду Великого оркестру святкової допомоги – Юрек Овсяк.

Sprzęt z naklejkami w kształcie serca, które są symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest w wielu szpitalach Wrocławia oraz całej Polski. Specjalne puszki z napisem WOŚP, do których można wrzucić złotówkę znajdziemy w wielu sklepach spożywczych. Na rzecz fundacji są także przeprowadzane licytacje internetowe, np. w tym roku na licytację trafił identyczny samochód, jak ten którym jeździł prezes Fundacji WOŚP – Jurek Owsiak.

Liczymy na jak najwyższą kwotę, jest to szczytny cel i chcemy wesprzeć fundację i dzieciaki jak najwyższą kwota stąd tak mocne zaangażowanie w ten projekt – mówi Artur Kopania, prezes poleasingowe.pl.

Ми розраховуємо на як найвищу суму, це гідна мета і ми хочемо якомога більше допомогти фонду і дітям, тому у нас така самовідданість цьому проєкту – mówi Artur Kopania, prezes poleasingowe.pl.

MPK у Вроцлаві виставив на аукціон трамвай з логотипом фонду – тому кожен бажаючий може його купити, щоб допомогти найменшим побачити світ.

Wrocławskie MPK wystawiło na licytację tramwaj oklejony logotypem fundacji – każdy chętny może go kupić, by pomóc tym najmniejszym zobaczyć świat.

Być może po prostu szczytny cel, albo dla WOŚP, po to by za rok wystawić go na licytację ponownie. Ja dodam – można go wylicytować we Wrocławiu, ale mogą to zrobić ludzie z całego świata i mam nadzieję, że taki będzie odzew. To tramwaj, ale tak naprawdę coś więcej. To świadek historii Wrocławia – mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu.

Можна купити для гідної справи або для WOŚP, щоб знову виставити трамвай на аукціон наступного року. Його можна купити з аукціону у Вроцлаві, але це можуть зробити люди з усього світу і, сподіваюся, що його куплять. Це трамвай, але насправді, він свідок історії Вроцлава – mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu.

Co roku do zbiórki WOŚP dołączają się miliony Polaków, migrantów i ludzi na całym świecie.

Щороку мільйони поляків, мігрантів та людей по всьому світу приєднуються до збору коштів WOŚP.

Zobacz również

Saszetka z nasionami roślin pszczelego pożytku, a więc pożytecznych dla owadów zapylających wystarczy na zasianie nawet 4 metrów kwadratowych. Owady są nam niezbędne do życia i dlatego warto im pomóc, siejąc rośliny, z których będą mogły czerpać nektar i pyłki.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy