Dzień dobry we Wrocławiu odc.9

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku programu "Dzień dobry we Wrocławiu" mówimy między innymi:- o tym, gdzie można za darmo uczyć się języka polskiego we Wrocławiu, - jakie są sposoby na zerwanie umowy o pracę, - jak legalizować pobyt dziecka we Wrocławiu, - gdzie w mieście są płatne miejsca parkingowe? - w jaki sposób migranci obchodzili Dzień Niepodległości Ukrainy we Wrocławiu?

NULL

WROCŁAW NA JĘZYKACH ŚWIATA

Мешканці Вроцлава розмовляють різними мовами. Саме тому було створено проєкт «Вроцлав мовами світу», щоб інтегрувати людей.Де волонтери допомагають особам, які хочуть вивчити нову мову.

Wrocławianie mówią w różnych językach, dlatego powstał projekt „Wrocław na językach świata”, który ma na celu zintegrowanie ludzi. Wolontariusze działają na rzecz osób, które chcą nauczyć się nowego języka.

Зареєструватися на заняття можна через веб-сайт www.wnjs.pl. Іноземці, які вже подали заявку на участь, приїхали із 84 країн світу. Одною з них є українка Яна Плужник. 

Zarejestrować się na zajęcia można za pomocą strony internetowej www.wnjs.pl. Jak do tej pory obcokrajowcy, którzy zgłosili się do kampanii pochodzą z 84 krajów świata. Jedną z nich jest Yana Pluzhnik, która pochodzi z Ukrainy.

Плюсы данного проекта прежде всего, это те люди, которые действительно заинтересованы в интеграции украинцев здесь в польше. Они нацелены не не только на то, чтобы мы изучали язык, но и культуру, традиции польши.  В данном проекте можно было учитывать распорядок дня, распорядок занятий. Договариваться с преподавателем, когда тебе удобно заниматься и в каком месте тебе удобно заниматься. Я считаю, что это большое преимущество для украинцев. 

Zaletami tego projektu jest przede wszystkim to, że biorą w nim udział osoby, które naprawdę są zainteresowane integracją Ukraińców w Polsce. Ich celem jest nie tylko nauczenie nas języka, ale także kultury i tradycji Polski. W tym projekcie możliwe było uwzględnienie codziennej rutyny, harmonogramu zajęć. Można było uzgodnić z nauczycielem, kiedy i gdzie nauka jest dla ciebie najwygodniejsza. Myślę, że dla Ukraińców to duża zaleta tego projektu.

В усьому Вроцлаві є понад 71 місце, де проводяться такі заняття. В одному з них можна зустріти пана Томаша Нідзельського, який більш ніж 37 років був вчителем польської мови.

Jest ponad 71 placówek w całym Wrocławiu, w których są prowadzone takie zajęcia. W jednej z nich można spotkać Pana Tomasza Niedzielskiego, który był nauczycielem języka polskiego przez 37 lat.  

Nawzajem ja też się bardzo dużo uczę. Nigdy dotychczas nie wiedziałem tyle o zwyczajach, o miejscach, o życiu na Ukrainie, jak wiem dzisiaj. Ponieważ mnie od zawsze pasjonowało takie zetknięcie kultur, taka odmienność i różnorodność. No to mnie projekt przyniósł także szereg korzyści. 

Я також багато чого вчуся. До цього я ніколи не знав стільки про звичаї, місця, про життя в Україні, як знаю сьогодні. Мене завжди захоплювала така зустріч культур, відмінність та різноманітність. Що ж, проект також приніс мені ряд переваг.

Перевагами такого курсу для іноземців є те, що завдяки доброму володінню польською мовою, можна знайти кращі пропозиції на польському ринку праці. Натомість волонтери можуть вдосконалити ту іноземну мову, якою розмовляє мігрант.

Wśród korzyści ukończenia takiego kursu, w przypadku obcokrajowca jest znalezienie lepszej oferty na polskim rynku pracy. A to dzięki dobrej znajomości języka polskiego. Dla wolontariusza jest to możliwość udoskonalenia języka obcego, którym posługuje się migrant.  

No i przede wszystkim nauka języka polskiego. Ale tutaj należy też podkreślić, że są z tego dodatkowe korzyści, bo bardzo często nawiązują się w naszych tandemach językowych naprawdę długotrwałe przyjaźnie.

Перш за все, вивчення польської мови. Але тут також слід підкреслити, що є додаткові переваги, адже дуже часто в наших мовних тандемах складаються тривалі дружні стосунки.

Зацікавленність проєктом є високою. З 2016 року Вроцлавський інтеграційний центр отримав понад 2300 заявок від іноземців та понад 750 заявок від жителів Вроцлава. Організатори заохочують жителів міста до участі в прєкті на благо мігрантів. 

Zainteresowanie projektem jest duże. Od 2016 roku Wrocławskie Centrum Integracji otrzymało ponad 2300 zgłoszeń od obcokrajowców i ponad 750 zgłoszeń od mieszkańców Wrocławia. Organizatorzy zachęcają mieszkańców miasta do zaangażowania pracę woluntarystyczną i działania na rzecz migrantów. 

 

LEGALIZACJA POBYTU DZIECKA WE WROCŁAWIU

Все більше мігрантів переїжджають до Вроцлава з усією родиною. Тоді виникає необхідність легалізувати не тільки власне перебування, а й перебування дитини. Для цього потрібно виконати кілька формальностей.

Coraz częściej migranci przeprowadzają się do Wrocławia z całą rodziną. Wtedy powstaje potrzeba legalizacji nie tylko własnego pobytu, a także pobytu dziecka. Żeby to zrobić trzeba dopełnić kilku formalności.

Заяву на тимчасове проживання від імені неповнолітньої дитини батьки повинні подавати особисто або поштою. Діти після 6 років повинні бути присутніми при подачі заяви. Таким дітям аналогічно як дорослим беруть відбивають пальців. Любов Данилова легалізувала перебування власних  дітей, на підстраві того, що їх батько має польське коріння.

Wniosek o pobyt czasowy w imieniu niepełnoletniego dziecka składają rodzice osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dzieci po 6 roku życia powinny być obecne przy składaniu wniosku. Zarówno od dzieci, jak i od dorosłych są pobierane odciski linii papilarnych. W przypadku Liubov Danilovej, która legalizowała pobyt dzieci, których ojciec ma polskie korzenie.

Нам були потрібні для цього. Свідоцтво про народження дітей, кожної дитини. Свідоцтво про народження батька, тому що на його основі подавали ми дітей.  Тому що в батька вже був сталий побут, і в свідоцтві про народження в нього написано, що його мама є полькою. І свідоцтво про народження мами, вже бабусі їх, тобто діточок.

W naszym przypadku do tego były potrzebne: akt urodzenia każdego dziecka, akt urodzenia ojca dzieci, bo na jego podstawie składaliśmy wniosek o legalizację pobytu dzieci. Ponieważ ojciec miał już kartę stałego pobytu, a także w jego akcie urodzenia zaznaczone jest, że jego matka jest Polką. Także w naszym przypadku był potrzebny dodatkowo akt urodzenia babci dzieci. 

Документи, необхідні для легалізації перебування, можуть відрізнятися залежно від типу дозволу, який має опікун дитини. Та не варто забувати про основні документи, необхідні для легалізації перебування.

Dokumenty, które są potrzebne dla legalizacji pobytu mogą różnić się w zależności od tego, jakiego rodzaju zezwolenie posada rodzic. Natomiast nie warto zapominać o podstawowych dokumentach potrzebnych do legalizacji pobytu.

Oprócz standardowych dokumentów czyli takich jak wniosek, fotografie, kopie dokumentu podróży, do takiego wniosku powinien być złożony akt urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli ten akt urodzenia został wydany poza granicami polski. A także kopia zezwolenia na pobyt rodzica, bądź opiekuna z którym to dziecko ma mieszkać na terenie Polski.

Крім стандартних документів, наприклад заявки, фотографій, копій проїзного документа. Така заява повинна супроводжуватися свідоцтвом про народження дитини разом з нотаріально завіреним перекладом. Якщо свідоцтво про народження видано за межами Польщі. А також копію дозволу на проживання батьків або опікуна, з яким дитина має проживати в Польщі.

Важливо памятати, що дитина отримує посвідку на проживання, залежно від терміну дозволу наданого батькам або опікунам дитини. Максимальний термін дії документу це 3 роки.

Ważnym jest to, że dziecko otrzymuje zezwolenie na pobyt, w zależności od tego, do kiedy takie zezwolenie ma rodzic bądź opiekun dziecka. Maksymalny okres ważności dokumentu wynosi 3 lata. 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRACY

Протягом усього свого трудового життя більшість працівників змінюють роботу кілька разів, а то й кілька десятків разів. Як закінчити співпрацю з роботодавцем згідно з правом праці та умовами договору, щоб обидві сторони були задоволені?

W ciągu całego życia zawodowego większość pracowników zmienia pracę kilku-, a nawet kilkunastokrotnie. Jak zakończyć współpracę z pracodawcą zgodnie z przepisami i warunkami umowy, aby obie strony były zadowolone?

Właśnie to rozwiązanie o które wszyscy pytają, wszyscy znają. To są trzy sposoby, w tym rozwiązaniu, które wszyscy znają. Rozwiązanie za porozumieniem stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i rozwiązanie bez wypowiedzenia. Tutaj taką optymalną jest na pewno rozwiązanie za porozumieniem obydwu stron. Bo tutaj strony dogadują się co do rozliczeń wzajemnych co do tego, kiedy przestają wykonywać pracę.

Рішення, про яке всі питають, та всі знають. Це три способи, включаючи рішення, які знають усі. Припинення за взаємною згодою, припинення шляхом повідомлення та припинення без попередження. Тут оптимальним рішенням, безумовно, є рішення за взаємною згодою обох сторін. Тому що сторони домовляються про взаємні розрахунки щодо того, коли вони перестануть працювати.

Наступним типом розірвання співпраці є повідомлення про розірвання договору. Такий документ повинен бути у письмовій формі і включати в  собі дату повідомлення відповідно до статті 36 КЗпП. Така форма розірвання договору дає роботодавцю час на пошук нового працівника, тоді як для працівника це дає можливість знайти нову роботу.

Kolejną formą rozwiązania umowy jest złożenie wypowiedzenia. Taki dokument musi być w formie pisemnej i uwzględnić w sobie okres wypowiedzenia zgodnie z artykułem 36 kodeksu pracy. Taka forma zerwania umowy daje czas na znalezienie przez pracodawcę nowego pracownika, natomiast pracownikowi daje możliwość znalezienia nowej pracy.

Ważne jest jeszcze to, że przy umowach na czas nieokreślony pracodawca powinien jeżeli wypowiada, rozwiązuje umowę za wypowiedzeniem powinien uzasadnić swoją decyzje. I wskazać pracownikowi, pouczyć pracownika o prawie odwołania do sądu pracy.

Важливим є те, що у випадку укладення договорів на невизначений строк роботодавець повинен, якщо він розриває договір із повідомленням- обгрунтувати своє рішення. І вказати працівникові, щодо його права, щоб звернутися до трудового суду.

Розірвання договору без попереднього повідомлення, може бути відповідно до положень, лише з причин, зазначених у Трудовому кодексі.  

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może być zgodne z przepisami tylko z przyczyn wskazanych w kodeksie pracy. 

Стався випадок в праци і я пішов на лікарняне. Після цього я вислав виповідзеня по нашому це повідомлення про розірвання стосунків праці і через півтора місяці ми розірвали умову за порозумінням сторін.

Przy pracy zdarzył się wypadek, dlatego poszedłem na zwolnienie chorobowe. Następnie wysłałem oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy, po czym  półtora miesiąca później rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron.

Кожен може розірвати співпрацю, варто лише пам’ятати, як це зробити. З цією метою ви можете звернутися до експертів, зателефонувавши на гарячу лінію або електронною поштою до інформаційного пункту WroMigrant.

Zakończyć współpracę może każdy, warto tylko pamiętać, jak to zrobić. Można się w tym celu zwrócić do ekspertów, dzwoniąc na infolinię albo pisząc maila do punktu informacyjnego WroMigrant.

 

MIEJSCA PARKINGOWE WE WROCŁAWIU

У Вроцлаві кількість автомобілів більша від кількості мешканців. Саме тому в місті є зони з платною парковкою. Скільки потрібно заплатити за паркування автомобіля в місті?

We Wrocławiu liczba samochodów jest większa niż liczby mieszkańców, dlatego w mieście funkcjonują  płatne strefy parkowania. Ile trzeba zapłacić, żeby zaparkować samochód w mieście?

Зона платної парковки – це обрані обшарки міста. У випадку Вроцлава – це зона самого центру. У цих місцях багато руху, тому потрібна циркуляція паркувальних місць. Серед великих міст у Вроцлаві знаходиться найменьше платних парковок – близько 4300 місць. Для порівняння, у Кракові таких місць 16 500.

Strefa płatnego parkowania, to wybrany obszar miasta. W przypadku Wrocławia to strefa ścisłego centrum. W tych miejscach jest duży ruch, dlatego jest potrzebna rotacja miejsc postojowych. Wśród dużych miast to Wrocław ma najmniej miejsc płatnego parkowania, i jest to około 4300 miejsc. Dla porównania Kraków takich miejsc ma 16,5 tysiąca.

На счет паркингов. Да здесь довольно неплохо все это организовано. Очень удобно, что в центре есть паркинги. Есть паркоматы, ими в принципе не сложно пользоваться. Плюсом является то, что паркуют автомобили так, как нужно. Не  хаотично, не где попало. За это здесь конечно очень штрафуют, по этому все водители придерживаются правил парковки.

Jeśli chodzi o parkingi, to tutaj wszystko jest całkiem dobrze zorganizowane. To jest bardzo wygodne, że w centrum znajdują się parkingi. Są parkomaty, w zasadzie korzystanie z nich jest łatwe. Plus jest taki, że mieszkańcy parkują samochody tak, jak trzeba, a nie chaotycznie, gdzie kto chce. Za to są tutaj kary, więc wszyscy kierowcy przestrzegają zasad parkowania.

Оплатити паркування можна кількома способами: безпосередньо на лічильнику парковки – білоном. Також у лічильниках паркування можна оплатити платіжною карткою або кодом швидкого платежу за допомогою смартфона.

Zapłacić za parkowanie można na kilka sposobów: bezpośrednio w parkomacie – bilonem. W parkomatach można płacić także kartą płatniczą, bądź przy użyciu kodu szybkiej płatności za pomocą smartfona.

Najbardziej poszukiwana przez kierowców jest strefa A, czyli najściślejsze centrum. Oraz strefa B – przylegająca do ścisłego centrum. I tam ta stawka opłaty za parkowanie jest najwyższa. Wynosi ona 3 zł za parkowanie. Jeśli chodzi o strefę C, to są te oddalone rejony od rynku. Tam płacimy 2 złote za godzinę parkowania.

Найбільшим затребуванням серед водіїв користується зона А, яка знаходиться в самому центрі. Зона В – прилягає до центру. В цих зонах оплата за паркування найбільша. Вона становить 3 злотих за паркування. Що стосується зони С, то це віддалені райони від ринкової площі. В них ми платимо 2 злотих за годину паркування

У місті можна придбати абонемент на паркування в районах B і C. У зоні B ціна щомісячного абонаменту становить 320 злотих, тоді як на зону С коштує 160 злотих на місяць.

W mieście jest możliwość wykupienia w obszarze B i C abonamentu na parkowanie. W strefie B cena miesięcznego abonamentu wynosi 320 zł, natomiast abonament na strefę C kosztuje 160 zł miesięcznie.

Ze względu na to, że ścisły centrum jest tą strefą najbardziej oblężoną, Aa więc na strefę A mogą wykupić wyłącznie mieszkańcy tej strefy oraz osoby niepełnosprawne pracujące w tej strefie. Jeśli chodzi o strefę B i C, to tam są również dostępne abonamenty dla innych grup niż mieszkańcy i osoby niepełnosprawne.

Через те, що саме центр є найбільш переповненою зоною, абонемент на зону А можуть придбати лише жителі цієї зони та інваліди. Що стосується зон В і С, то там передбачено абонементи для груп, крім мешканців та людей з обмеженими можливостями.

Також є мобільні додатки, за допомогою яких можна оплатити паркування. До них відносяться такі програми як SkyCash, mPay, moBiLET, Call Pay і Pango. Такий спосіб оплати зручний завдяки тому, що все під рукою. 

Dostępne są także aplikacje mobilne za pomocą których można zapłacić za parkowanie. Są to między innymi aplikacje: SkyCash, mPay, moBiLET, Call Pay, Pango. Taki sposób opłaty jest wygodny, ze względu na to, że wszystko jest pod ręką. 

 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI WE WROCŁAWIU

День Незалежності України відзначають 24 серпня. З цієї нагоди верше у Вроцлаві проводиться Сковорода Фест. Це фестиваль танцю, музики, їжі, майстер-класів та спортивних заходів.

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest 24 sierpnia. Z tej okazji po raz pierwszy we Wrocławiu odbywa się Skovoroda Fest. To festiwal tańca, muzyki, jedzenia, warsztatów i aktywności sportowych.

Фундація Україна організувала фестиваль в вихідні напередодні Дня Незалежності. Його назва Сковорода Фест присвячена українському поету, філософу та композитору – Григорію Сковороді. Відомий українець все своє життя присвятив руйнуванню різних стереотипів. В такий спосіб організатори заходу хотіли показати українську діаспору, такою якою вона є, без шаблонів і стереотипів.

Fundacja Ukraina zorganizowała festiwal w weekend poprzedzający Dzień Niepodległości Ukrainy. Jego nazwa Skovoroda Fest dedykowana jest ukraińskiemu poecie, filozofowi i kompozytorowi – Hryhoriyowi Skovorodzie. Słynny Ukrainiec całe życie poświęcił łamaniu stereotypów. W ten sposób organizatorzy wydarzenia chcieli pokazać ukraińską diasporę taką, jaką ona jest, wychodząc poza schematy.

Плануємо робити фестиваль Сковорода Фест кожного року. Святкуємо день незалежності і спільно інтегруємо з мешканцями Вроцлава, але не тільки. На наш фестиваль приїхали також мешканці з міст під Вроцлавом, з Олави, Зеленої Гури. Тому цей фестиваль, такий спільний для всіх, меншини української, але також для поляків.

Planujemy co roku organizować festiwal Skovoroda Fest. Świętujemy Dzień Niepodległości i integrujemy się z mieszkańcami Wrocławia, ale nie tylko. Na nasz festiwal przyjechali także mieszkańcy z okolic Wrocławia, Oławy i Zielonej Góry. Dlatego ten festiwal jest dostępny dla wszystkich, dla mniejszości ukraińskiej, ale także dla Polaków.

Два дні мешканці вроцлава могли відвідувати фестиваль. В перший день в суботу були музичні виступи польських, українських та польсько-українських гуртів.

Wrocławianie mogli uczestniczyć w festiwalu przez dwa dni. Pierwszego dnia, w sobotę odbywały się występy muzyczne zespołów: polskich, ukraińskich i polsko-ukraińskich.

Bardzo fajnym pomysłem jest właśnie ta integracja Polski i Ukrainy. Na pewno, jest to też fajna inicjatywa dla Ukraińców, którzy siedzą tutaj we Wrocławiu w Polsce. Możemy się przedstawić im, a oni mogą pokazać nam swoją twórczość.

Інтеграція Польщі та України – це дуже хороша ідея. Напевно, це також хороша ініціатива для українців, які знаходяться в Польщі у Вроцлаві. Ми маємо змогу показати себе їм, а вони можуть представити нам свою творчість.

Я завжди дуже рада брати участь в якихось таких українських акціях у Вроцлаві. Тут дуже таке тепле українське середовище. Такі акції збільшують популярність української культури в Польщі. Дуже важливий цей діалог польсько-український. Тут дуже багато українців і по різному ставляться до українців. А ми досить споріднені нації і цей діалог в обидві сторони є дуже важливий.

Bardzo się cieszę, że biorę udział w takich ukraińskich akcjach we Wrocławiu. Ukraińskie środowisko jest tutaj bardzo przyjazne. Takie działania zwiększają popularność kultury ukraińskiej w Polsce. Ten polsko-ukraiński dialog jest bardzo ważny. Jest tu dużo Ukraińców, różnie są traktowani. Jesteśmy dość spokrewnionymi narodami i ten dialog, w obu kierunkach jest bardzo ważny.

Незалежно від теперішнього місця проживання, мігранти залюбки святкують День Незалежності України.

Niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania migranci chętnie obchodzą Dzień Niepodległości Ukrainy.

Звичайно День Незалежності це дуже важливий день для мене, бо я українець і я люблю свою державу. Так, тут ми завжди відзначаємо День Незалежності. Зазвичай це в колі друзів, але по дружньому, тобто не виходимо на якісь там маніфестації,  або щось в цьому стилі. Просто збираємося всі разом і спілкуємось.

Oczywiście Dzień Niepodległości to dla mnie bardzo ważny dzień, ponieważ jestem Ukraińcem i kocham swój kraj. Tak, tutaj zawsze świętujemy Dzień Niepodległości. Zwykle odbywa się to w kręgu znajomych,w przyjazny sposób. To znaczy nie chodzimy na żadne demonstracje, ani nic w tym rodzaju. Po prostu spotykamy się i rozmawiamy.

Другий день фестивалю проводився в парку сташіца, куди можна було завітати разом з родиною. На гостей чекали різноманітні розваги, майстер класи, а також заняття з зумби для дітей та дорослих. Гості могли скуштувати українських смаколиків або взяти участь у розіграші призів. 

Drugi dzień festiwalu odbywał się w Parku Staszica, do którego można było przyjść razem z rodziną. Na gości czekały różne atrakcje – przedstawienia, warsztaty,a także zajęcia z zumby zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Goście mieli również okazję, aby skosztować ukraińskie przysmaki i wziąć udział w konkursie z nagrodami.  

 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy