Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 95

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka „Dzień dobry we Wrocławiu"

DODATEK MIESZKANIOWY DLA UKRAIŃCÓW

Додаткова фінансова допомога для малозабезпечених сімей. В Польщі є можливість отримати субсидію на оплату комунальних послуг. Скористатися фінансуванням можуть також іноземці, проте мають сповнити низку вимог.

Dodatek mieszkaniowy dla rodzin o niskich dochodach. W Polsce istnieje możliwość otrzymania dotacji na opłacenie usług komunalnych. Cudzoziemcy również mogą korzystać z finansowania, ale muszą spełniać szereg wymagań.

Іноземці можуть розраховувати на субсидію на рівні з громадянами Польщі. Для її отримання, необхідно одночасно виконати три умови. Перша з них – мати право власності на приміщення. Це може бути як договір про аренду, так і право власності на квартиру.

Cudzoziemcy mogą liczyć na dotację na tym samym poziomie, co obywatele Polscy. Aby otrzymać dodatek, konieczne jest spełnienie trzech warunków. Pierwszym z nich jest posiadanie prawa własności lokalu. Może to być zarówno umowa najmu, jak i prawo do posiadania mieszkania.

— Lub też spółdzielcze prawo do lokalu. Jeden wyjątek jest taki, że można zajmować mieszkanie bez tytułu prawnego, ale trzeba wtedy być osobą oczekującą na przysługujący lokal zamienny albo socjalny i takie mieszkanie najczęściej zasądza sąd – mówi Joanna Kliber, starszy administrator w dziale wsparcia mieszkańców MOPS we Wrocławiu.

— Або право на співвласництво на приміщення. Винятком є, коли людина може жити в квартирі без правового титулу, але тоді вона має бути особою, яка чекає на замінну або соціальну квартиру, і така квартира зазвичай присуджується судом – говорить Йоанна Клібер, старший адміністратор відділу підтримки мешканців MOPS у Вроцлаві.

Другий важливий критерій – площа квартири. Для однієї особи розмір помешкання не має перевищувати 45 метрів квадратних. Для родини з 2 людей – 52, для трьох – 58 метрів квадратних відповідно.

Drugim ważnym kryterium jest powierzchnia mieszkania. Dla jednej osoby wielkość mieszkania nie powinna przekraczać 45 metrów kwadratowych. Dla rodziny 2-osobowej – 52, dla trzech – odpowiednio 58 metrów kwadratowych.

— Później dodatkowo do każdej następnej osoby dolicza się 5 metrów kwadratowych. Od tej zasady są 2 wyjątki. Po pierwsze jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba z niepełnosprawnością, która porusza się na wózku albo osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, to wtedy dolicza się 15 metrów kwadratowych – mówi Joanna Kliber, starszy administrator w dziale wsparcia mieszkańców MOPS we Wrocławiu

— Пізніше на кожну наступну людину додається ще 5 квадратних метрів. З цього правила є 2 винятки. Перше, якщо в квартирі проживає особа з інвалідністю, яка пересувається на візку, або особа, інвалідність якої вимагає проживання в окремій кімнаті, то додається 15 кв – говорить Йоанна Клібер, старший адміністратор відділу підтримки мешканців MOPS у Вроцлаві.

Третій критерій – загальний дохід сім’ї. Для однієї особи він не може перевищувати 2265 злотих, для двух людей – 1698 злотих.

Trzecim kryterium jest całkowity dochód rodziny. Dla jednej osoby nie może przekroczyć 2265 zł, dla dwóch osób 1,698 zł.

— Jeżeli chodzi o kryterium dochodowe, to one nie jest tak bardzo sztywne. Ponieważ, w przypadku jeżeli osoba przekracza ten kryterium, a wysokość tej nadwyżki nie przekracza obliczonego dodatku mieszkaniowego, to po prostu tą nadwyżkę odejmuje się od wysokości tego dodatku – mówi Joanna Kliber, starszy administrator w dziale wsparcia mieszkańców w MOPS-iewe Wrocławiu

—  Щодо доходного критерію, то він не такий жорсткий. Оскільки, якщо особа перевищує цей критерій, і сума цього надлишку не перевищує нарахованої субсидії на житло, надлишок просто віднімається від суми цієї допомоги – говорить Йоанна Клібер, старший адміністратор відділу підтримки мешканців MOPS у Вроцлаві.

Якщо іноземець сповнює всі ці критерії, можна складати заяву до міського центру соціальної допомоги. Розмір субсидії буде залежати індивідуально від виконаних умов.

Jeżeli cudzoziemiec spełnia wszystkie te kryteria, wniosek można złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wielkość dotacji będzie zależeć indywidualnie od spełnionych warunków.

„WYSPA SZTUKI” DLA DZIECI Z UKRAINY

Уроки з малювання, ліпки, відвідини музеїв та виставок. Діти та молодь, які приїхали до Польщі після війни можуть долучитися до культурного проекту „Острів мистецтва”. Проект реалізує Товариство активної культури, за підтримки організації ЮНІСЕФ

Lekcje rysunku, rzeźby, wizyty w muzeach i na wystawach. Dzieci i młodzież, które przyjechały do Polski po wojnie, mogą przyłączyć się do projektu kulturalnego „Wyspa Sztuki”. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Kultury Czynnej przy wsparciu finansowym UNICEF

— Ten projekt ma przybliżyć dzieciom kulturę naszą wspólną. Dziedzictwo kulturowe, zawarte na wystawach muzeum, ale nie tylko, bo to jest edukacja kulturalna,  żeby ci którzy do nas trafią mogli zapomnieć o wszystkich złych rzeczach – mówi Jolanta Sakowska, prezes Towarzystwa Kultury Czynnej

– Цей проект має на меті познайомити дітей із нашою спільною культурою. Культурна спадщина, включена до експозицій музею, але не тільки, також це культурна освіта, щоб ті, хто приходить до нас, могли забути про все погане, – каже Йоланта Саковська, президент Товариства активної культури

Заняття відбуваються щоп’ятниці о 16 годині вечора. Проводять їх 2 українки. Серед яких Юлія Соколова. Мисткиня, приїхала до Польщі з Харкова, після початку війни, і зараз вчить молодь мистецтву живопису.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 16.00. Prowadzą je dwie Ukrainki.  Julia Sokolova. Jest artystką, przyjechała do Polski z Charkowa po wybuchu wojny, a teraz uczy młodych ludzi sztuki malarskiej.

— Ми малювали осінь, ми малювали квіти, тематика тут різна

— Malowaliśmy jesień, malowaliśmy kwiaty, tematy są różne – mówi Julia Sokolova, nauczycielka projektu „Wyspa Sztuki”

Юлія впевнена, що такі зустрічі допогають молоді краще адаптуватися в новому середовищі.

Julia jest przekonana, że takie spotkania pomagają młodym ludziom lepiej zaadaptować się w nowym środowisku.

— Діти приходять на 2 години, вони отримають матеріали, отримають тему. Я з ними працюю, як на звичайних заняттях з малювання. Звичайно, цих занять не досить багато в проекті, бо такий час передбачений, але діти встигають зробити певні роботи для себе – говорить викладачка проекту «Острів мистецтва» Юлія Соколова

— Dzieci przychodzą na 2 godziny, dostają materiały, dostają temat. Pracuję z nimi jak na zwykłych zajęciach z rysunku. Oczywiście w projekcie tych zajęć jest za mało, bo taki czas jest zapewniony, ale dzieciom udaje się trochę popracować dla siebie – mówi Julia Sokolova, nauczycielka projektu „Wyspa Sztuki”

В рамках проекту вони також відвідують екскурсії та виставки.

W ramach projektu dzieci i młodzież bierze również udział w wycieczkach i wystawach.

— Вони можуть приходити туди не самі, а з батьками і вони спілкуються між собою і проходить інтергаційний процес. Ми відвідуємо польські музеї і не тільки сучасні, але і етнографічні, вивчаємо історію соборів, пам’яток Вроцлава – говорить викладачка проекту «Острів мистецтва» Юлія Соколова

 Mogą przychodzić nie same, ale z rodzicami, komunikują się ze sobą i następuje proces integracji. Odwiedzamy muzea polskie i nie tylko nowoczesne, ale także etnograficzne, uczymy historię katedr, zabytków Wrocławia – mówi Julia Sokolova, nauczycielka projektu „Wyspa Sztuki”

Do zajęć może dołączyć każdy. Wystarczy skontaktować się z nauczycielami lub organizatorami projektu np. za pośrednictwem strony Towarzystwa Kultury Czynnej w Internecie. Kategoria wiekowa grup to 12-19 lat. Jednak, jak zauważają organizatorzy, wszyscy są mile widziani. Zajęcia potrwają do grudnia

До занять може долучитись кожен бажаючий. Для цього варто лише сконтактувати з викладачеами або організаторами проекту, наприклад через сторінку Товариства активної культури, в інтернеті. Вікова категорія груп 12-19 років, проте, як зазначають організатори, приймають всіх охочих. Заняття триватимуть до грудня

POLSKA EMERYTURA DLA UKRAIŃCÓW

Українці, які працювали чи працюють в Польщі і досягли пенсійного віку, мають право отримувати польську пенсію. Щоб дістати мінімальну виплату, вони мають мати загальний стаж роботи в обох країнах 20 років для жінок і 25 для чоловіків.

Ukraińcy, którzy pracowali lub pracują w Polsce i osiągnęli wiek emerytalny, mają prawo do polskiej emerytury. Aby otrzymać wynagrodzenie minimalne muszą mieć łącznie 20 lat udokumentowanej pracy na podstawie umowy o pracę w obu krajach w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Для того, щоб отримати пенсію в Польщі, українці окрім стажу, мають досягти пенсійного віку – 60 років для жінок і 65 для чоловіків. Якщо іноземець впродовж життя працював в обох країнах, складати заявку має в тій, де проживає постійно.

Aby otrzymać emeryturę w Polsce – oprócz stażu pracy – Ukraińcy muszą osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli cudzoziemiec przez całe życie pracował w obu krajach, musi złożyć wniosek w tym, w którym mieszka na stałe.

— Jeżeli obywatel Ukrainy mieszka na stałe w Polsce to wniosek emerytalny składa w Polsce i zaznacza, że ma w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu w Ukrainie i to już naszą rolą jest skomunikowanie się z Ubezpieczycielem Ukraińskim i pozyskanie dokumentu ze strony Ukraińskiej. Jeżeli obywatel Ukrainy nabędzie uprawnienia emerytalne w jednym i drugim kraju — wtedy będzie dostawał wypłatę z swych systemów – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka oddziału ZUS na Dolnym Śląsku.

– Якщо українець постійно проживає в Польщі, він подає заяву про призначення пенсії в Польщі і вказує, що також має стаж в Україні. Наша роль полягає в тому, щоб сконтактувати з українським страховиком і отримати підтвердження цього стажу. Якщо громадянин України отримує право на пенсію в обох країнах, то і пенсію отримує з двох країн – говорить Івона Ковальська-Матіс, речниця відділу ZUS у Нижній Сілезії

Одним з головних критеріїв отримання пенсії в Польщі – сплата внесків до ЗУС. Вони сплачуються, якщо українець працює на підставі трудового договору, договору підряду або є власником фірми. Сплачення пенсійного внеску не передбачено в разі коротких цивільно-правових контрактів. Розмір пенсії залежить від періоду впродовж якого українець легально працював в Польщі і сплачував внески.

Jednym z głównych kryteriów otrzymania emerytury w Polsce jest opłacanie składek w ZUS. Są wypłacane, jeśli Ukrainiec pracuje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub jest właścicielem firmy. Nie przewiduje się opłacania składki emerytalnej w przypadku umów o dzieło. Wysokość emerytury uzależniona jest od okresu, w którym Ukraińca legalnie pracował w Polsce i opłacał składki.

— Do wniosku emerytalnego dołączamy wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające staż pracy. Jeżeli ktoś w Polsce pracuje po roku 1999, to my w ZUS mamy wszystkie jego składki emerytalne. To dostarczenie dokumentów dotyczy przede wszystkim osób, które pracowały wcześniej, ponieważ nasz system emerytalny wcześniej nie był tak spersonalizowany jak teraz i nie dokładnie było wiadomo ile składek wpływa – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka oddziału ZUS na Dolnym Śląsku.

– До заяви про призначення пенсії додаємо всі документи, що підтверджують трудовий стаж. Якщо хтось працює в Польщі після 1999 року, ми в ZUS маємо всі його пенсійні внески. Докладання додаткових документів стосується в першу чергу людей, які працювали раніше, тому що раніше наша пенсійна система не була такою персоніфікованою і точно не було відомо, скільки внесків сплатила людина – говорить Івона Ковальська-Матіс, речниця відділу ZUS у Нижній Сілезії

Заявки треба складати за місцем проживання до відділу реалізації міжнародних договорів ЗУС.

Wnioski należy składać w miejscu zamieszkania w dziale realizacji umów międzynarodowych ZUS.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy